Educació Primària

L’educació primària comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial (6-8 anys), cicle mitjà (8-10 anys) i cicle superior (10-12 anys).

En aquesta etapa és fonamental aconseguir la consolidació i aplicació de les tècniques instrumentals així com aconseguir un ritme de treball i uns hàbits que els preparin amb garanties per a l’ESO.

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de la tecnologia de la informació i la comunicació, desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi.

Objectius

Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d'extrapolar aquests coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn.

Iniciar-se en la utilització per a l'aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres.

 • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l'aprenentatge.
 •  
 • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d'operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.

Àrees de Coneixement

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi natural, social i cultural (en llengua anglesa )>
 • Educació Física
 • Educació Artística: Plàstica i Música
 • Religió
 • Tutoria

Atenció a la Diversitat

L’atenció a la diversitat permet tenir en compte els diversos ritmes d’aprenentatge i potenciar les diferents capacitats de tot l'alumnat. Els nostres referents metodològics són diversos: Desdoblaments de llengua i matemàtiques.Grups flexibles.Treball per projectes amb la finalitat d’adquirir procediments bàsics d’aprenentatges i establir relacions de compromís i responsabilitat envers el grup.Treball cooperatiu per aprendre a treballar en equip, ajudant i col·laborant amb els companys.Reforços per atendre les dificultats relacionades amb el llenguatge, la lògica, el procés de lectura i escriptura.

Projecte Multilingüe: "Science English in Primary Stage"

A part de realitzar l’àrea d’anglès, la matèria de medi s’imparteix en anglès amb un doble objectiu: l’aprenentatge de continguts i l’aprenentatge de la llengua anglesa en tota l'etapa de primària.

InnovaMat

InnovaMat transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius. InnovaMat proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulatiu i applets, tècniques i estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu o la gamificació

 
 

 

 

Activitats Complementàries

Taller d'informàtica

La finalitat d’aquesta matèria és formar l’alumnat en el coneixement i l’ús responsable de la informàtica com a eina de treball, de creativitat, de comunicació i d’organització.

Taller d'expressió

La finalitat és millorar l’expressió de l’alumne tant a nivell oral com escrit mitjançant el treball de diferents tipus de text.

Taller de reptes matemàtics

En aquest taller l’alumnat experimentarà com les matemàtiques ens ajuden a estructurar el coneixement i a superar obstacles i reptes de la vida quotidiana.

Taller d'experimentació

Per desenvolupar el pensament científic: Observar, preguntar, fer hipòtesis, manipular, reflexionar, treure conclusions.

Taller Interdisciplinari

Els objectius principals són els següents: treballar de forma cooperativa, recerca d'informació, formar part del propi procés d'ensenyament aprenentatge i exposar de forma oral davant de les famílies.

Demana més informació

contacte