Educació Secundària Obligatòria

L' Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa que s’estructura en quatre cursos, dels 12 als 16 anys.

Aquests estudis s'organitzen d'acord amb els principis de l'educació en comú i l'atenció a la diversitat de l'alumnat, i dóna una atenció especial a l'orientació educativa i professional.


La seva finalitat és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per la incorporació a estudis posteriors o l'inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans.


L'avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria és contínua, formativa i integradora. Es pot promocionar d'un curs a l'altre quan existeix una avaluació positiva a totes les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures.

Què fem?


·Grups de nova creació.

·Horari de matí i tarda.

·Acció tutoral, educació emocional i educació per a la salut.

·Seguiment acadèmic individualitzat.

·Desdoblaments per nivell de competències en matemàtiques i àngles.

·Grups reduïts de conversa en anglés.

·Educar en estreta col·laboració amb les famílies.

·Assignatures optatives

·Oferta de segona llengua estrangera: Francés.

·Projecte Assisi: Activitats en anglés amb el nostre gos Assisi.

·Excel·lent preparació pels estudis postobligatoris

Com s'estructura l'ESO?

    • L’ESO s’estructura en àrees de coneixement i de cada àrea se n’ha de cursar un determinat nombre de matèries. Hi ha diferents classes de matèries.

Matèries Comunes

  Són les que cursa tot l’alumnat perquè tots i totes obtinguin uns coneixements bàsics similars. Es realitzen durant tot el curs amb una durada setmanal de 3h, 2h o bé 1h, depenent de la matèria.

 

Matèries Optatives

  Són les que ofereix el centre. En el nostre centre els alumnes són orientats pels tutors i tutores a fi que escolleixin les optatives que més s’adaptin a les seves necessitats. Cada alumna i alumne farà dues optatives semestrals de 2h setmanals. A quart curs els alumnes cursaran tres optatives anuals de 3h setmanals cadascuna.

 

Treballs de Síntesi

  L’alumnat ha de fer un treball de síntesi a cadascun dels tres primers cursos de l’etapa, on es treballen els continguts de diferents matèries. A la nostra escola aquest treball es realitza durant el mes de juny. A quart curs els alumnes han de fer un Projecte de recerca, que es treballarà durant tot el curs.

 

Matèries Complementàries
  Només les ofereixen els centres concertats, poden ser una ampliació de coneixements d’alguna matèria o bé una iniciació a algun tema.

 

Demana més informació

contacte